Algemene Voorwaarden Yoga Art

Algemeen – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Art betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, workshops en lessen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. De gegevens van Yoga Art staan vermeld op de website www.yogaoudewater.nl. Yoga Art behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. Hiervan stellen we de cursisten tijdig op de hoogte. Wanneer een cursist niet akkoord gaat met de wijziging heeft de cursist het recht het lidmaatschap te eindigen per ingangsdatum van de wijziging.

Aanmelden – Aanmelden voor de lessen kan via het contactformulier op de website of telefonisch. Op de eerste les ontvangt de cursist een inschrijfformulier dat volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd dient te worden voor of tijdens de eerstvolgende les. Met het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de cursist zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De cursist brengt Yoga Art op de hoogte bij wijziging van de persoonlijke gegevens. Yoga Art behoudt zich het recht voor een nieuwe inschrijving te weigeren zonder dat hiervoor opgaaf van reden is vereist. Er worden geen inschrijfkosten berekend. Na inschrijving ontvangt de cursist een mail met daarin een inlogcode en eventuele betalingsgegevens.

Kennismakingsles – Het is mogelijk éénmalig aan te melden voor een kennismakingsles. Voor  zwangerschapsyoga en de specials zijn geen kennismakingslessen mogelijk. De kosten voor een kennismakingsles  zijn gelijk aan de kosten voor een les van een blokabonnement. Als de potentiële cursist meer kennismakingslessen wil volgen dan kunnen daarvoor losse lessen geboekt worden. Aanmelden voor een kennismakingsles zie Aanmelden.

Blokabonnement – Met een blokabonnement wordt een cursist ingeschreven voor een vast lesuur per week gedurende een lesblok. Er zijn 3 blokken per jaar van september t/m december,  januari t/m april en mei t/m augustus. Het aantal lessen binnen een blok varieert. Aanmelden zie Aanmelden. De eerste les telt als kennismakingsles, zie Kennismakingsles. De lessen van het blokabonnement kunnen door de cursist met het online reserveringssysteem afgemeld, ingehaald en gewisseld worden met alle wekelijkse lessen in het lesrooster, gedurende hetzelfde blok waarvoor het abonnement geldig is. Dit geldt niet voor kinderyoga, zwangerschapsyoga en de specials. Heeft de cursist binnen het blok niet alle lessen gevolgd dan komen ze na afloop van het blok te vervallen. De lessen kunnen niet overgeheveld worden naar een volgend blok. Er wordt geen restitutie van lesgeld verleend.

In verband met Corona is het blokabonnement tijdelijk niet beschikbaar. Hiervoor in de plaats werken we met een strippenkaart. Lees in deze Algemene Voorwaarden daar waar blokabonnement staat ‘strippenkaart’.

Strippenkaart (10  of 5 lessen) – De strippenkaart vervangt gedurende de Corona periode het blokabonnement. Met een strippenkaart kan de cursist zichzelf met behulp van het online reserveringssysteem inschrijven. Aanmelden zie Aanmelden. Een strippenkaart van 10 lessen is na aankoop 14 weken geldig. De strippenkaart van 5 lessen is een zomerkaart die te koop is van mei t/m juli en geldig is tot 1 september. Als een strippenkaart verlopen is vervallen de niet gebruikte strippen. Er wordt geen restitutie van lesgeld verleend.

Losse lessen – Als je ingeschreven bent bij Yoga Art en een inlogcode voor het online reserveringssysteem hebt, kun je losse lessen aanschaffen via het online reserveringssysteem. Na aanschaf van een les heeft de cursist maximaal 4 weken de tijd om een les te boeken. Deze kan worden ingepland via het online reserveringssysteem met uitzondering van zwangerschapsyoga lessen en specials. Heeft de cursist binnen 4 weken de les niet geboekt dan komt deze te vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Extra lessen (tijdelijk niet beschikbaar)- Als je ingeschreven bent voor een blokabonnement dan kun je tegen gereduceerd tarief extra lessen aanschaffen via het online reserveringssysteem. De extra lessen zijn niet in te zetten voor de zwangerschapsyoga en de specials. Na aanschaf van een les heeft de cursist maximaal 2 weken de tijd om een les te boeken. Deze kan worden ingepland via het online reserveringssysteem. Heeft de cursist binnen 2 weken de les niet geboekt dan komt deze te vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Specials – Specials betreffen speciale lessen zoals bijv. Yoga Nidra, workshops, een serie lessen met een specifiek thema. De specials worden aangekondigd via de website. Voor aanmelden zie artikel Aanmelden. Sommige specials zijn via het online reserveringssysteem te boeken als de cursist een inlogcode heeft. Tenzij anders vermeld zijn de speciale lessen niet inwisselbaar voor bloklessen of (extra) losse lessen.

Zwangerschapsyoga – Een aantal keren per kalenderjaar wordt een serie zwangerschapsyogalessen gegeven. Aanmelden voor de serie lessen kan vanaf 14 weken zwangerschap, volgens artikel Aanmelden. Gemiste lessen zwangerschapsyoga kunnen niet worden ingehaald en restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Restitutie vindt alleen dan plaats wanneer de cursist voortijdig moet stoppen met de cursus wegens ernstige medische klachten of vroegtijdig bevallen (voor 37 weken).

Online reserveringssysteem – Yoga Art werkt met een online reserveringssysteem. Bij inschrijving ontvangt de cursist een e-mail met daarin een link die toegang geeft tot het online reserveringssysteem. De cursist heeft met behulp van dit systeem de vrijheid lessen aan te schaffen, te boeken, van lesuur te wisselen, gemiste lessen in te halen en te kiezen voor een favoriete yogavorm, mits er plaats is. Dit geldt niet voor kinderyoga, zwangerschapsyoga en de specials.

Afmelden – Mocht de cursist verhinderd zijn voor een les dan moet via het online reserveringssysteem de les worden afgemeld. Annulering van een les kan tot 4 uur voor aanvang van de les. De les wordt dan weer toegevoegd aan het tegoed en kan op een ander tijdstip gedurende de geldigheid van het blokabonnement worden ingehaald. Bij niet tijdige annulering wordt de les als gevolgd beschouwd en van het tegoed afgeschreven. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Inhalen – Als de cursist een les tijdig heeft afgemeld dan wordt deze teruggezet op het lestegoed. Wanneer de cursist de les wil inhalen dan kan deze via het online reserveringssysteem de les boeken als er plaats is. Het lestegoed blijft geldig zolang een abonnement/strippenkaart/les geldig is. Lessen kunnen niet worden ingehaald na afloop van een abonnement of overgeheveld worden naar een nieuw blok. Restitutie van lesgeld of lessen is niet mogelijk.

Lestarief – Het tarief voor de lessen is het bedrag zoals dat vermeld staat op de website van Yoga Art. Het lestarief kan tussentijds worden aangepast. Voor losse lessen, extra lessen en specials geldt de nieuwe prijs, voor reeds deelnemende cursisten aan een blok geldt de nieuwe prijs vanaf het volgende blok. Wanneer de cursist  niet akkoord gaat met de verhoging kan het abonnement worden beëindigd per datum waarop de prijsverhoging ingaat. De cursist dient hiervoor wel binnen 1 week na aankondiging van de verhoging op te zeggen per email. De cursist dient tevens aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Inhaallessen vervallen. Restitutie is niet mogelijk.

Betaling – Betaling van het lesgeld vindt plaats per bankoverschrijving voorafgaand aan het volgen van de (extra) losse les, het lesblok, de special, kennismakingsles of de zwangerschapslessen. De cursisten zwangerschapsyoga ontvangen per mail een factuur in pdf waarop de AGB-code voor zorgprofessional en de inschrijving bij de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland staan vermeld. (Voorwaarden voor sommige ziektekostenverzekeraars om zwangerschapsyoga te vergoeden.) De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Yoga Art heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat vergoeding plaatsvindt. De factuur dient 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Bij uitblijven van betaling stuurt Yoga Art de cursist een betalingsherinnering. Als het lesgeld binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet voldaan is, is deelname aan de lessen niet meer mogelijk en wordt het lestegoed geblokkeerd. Deelname aan de lessen is pas weer mogelijk nadat volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan. De gemiste lessen komen te vervallen en worden niet meer aan het lestegoed toegevoegd. Restitutie is niet mogelijk. Blijft ook na aanmaning de betaling uit dan zal Yoga Art de incassering uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Restitutie – Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is niet mogelijk. Restitutie van lesgeld vindt slechts plaats als door toedoen van Yoga Art of onvoorziene externe omstandigheden annulering van lessen plaatsvindt en geen andere oplossing mogelijk is. Zie ook opschortregeling onder het kopje ziekte of blessure.

Lestijden, roosterwijzigingen, annulering – Het lesrooster en de lestijden staan vermeld op de website van Yoga Art. Yoga Art behoudt zich het recht voor de lessen voor wat betreft plaats, tijd, programma, docent e.d. te wijzigen. Als er in een bepaalde week geen les is, wordt dit vroegtijdig bij de cursisten bekend gemaakt. Bij onvoldoende aanmeldingen (5 deelnemers of minder) of overmacht behoudt Yoga Art het recht om de lessen te annuleren. De gemiste les wordt toegevoegd aan het lestegoed van de cursist en kan op een ander tijdstip worden ingehaald. Wanneer een cursist met een blokabonnement het niet eens is met de wijziging kan de cursist het abonnement opzeggen per datum waarop de wijziging ingaat. Voorwaarde is dat het gaat om een wijziging in het lesrooster die niet eenmalig is maar een structurele wijziging is en dat opzegging plaatsvindt binnen 1 week na de aangekondigde wijziging.

Vakantie en feestdagen – Tijdens schoolvakanties en feestdagen kunnen lessen komen te vervallen. Dit wordt tijdig via het online lesrooster bekend gemaakt. Het lesrooster in het mei t/m augustus blok is aangepast aan de zomervakantie.

Docenten en afwezigheid – De lessen bij Yoga Art  worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen door omstandigheden wijzigingen plaatsvinden. Wanneer een docent door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig is kan een les vervangen worden door een collega of komen te vervallen. Als de les vervalt ontvangen de voor die les ingeschreven cursisten vooraf bericht. De uitgevallen les wordt toegevoegd aan het lestegoed en kan op een ander tijdstip worden ingehaald.

Deelneming aan lessen op eigen risico – Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn of haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert. Yoga Art en haar docenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fysiek en/of mentaal letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening. Yoga Art en haar docenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist. Ben je onder behandeling van een arts, specialist of verloskundige, informeer die over het deelnemen aan de lessen of raadpleeg hen bij twijfel vooraf. De cursist wordt geacht eventuele gezondheidsklachten, zwangerschap of medicijngebruik te melden aan de docent voorafgaande aan de les. Yoga Art is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

Ziekte of blessure – Bij ernstige ziekte of blessure kan de cursist met een blokabonnement de lessen maximaal 1 blok doorschuiven. Tijdens het opschorten van de bloklessen komt het vaste lesuur te vervallen en kan de cursist geen lessen volgen, ook geen eventuele inhaallessen of los aangekochte lessen.  De opschortregeling kan niet worden toegepast in geval van zwangerschap of een ziekte of blessure die bij het aangaan van het blokabonnement reeds bestond. De opschortregeling kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Eventuele gemiste lessen van voor de opschorting komen te vervallen. De opschorting dient per email te worden aangevraagd bij Yoga Art.

Opzeggen – Voor cursisten met een blokabonnement geldt een opzegtermijn van 4 weken voor de aanvang van een nieuw blok. De cursist dient per email op te zeggen bij Yoga Art (info@yogaoudewater.nl). De cursist ontvangt van Yoga Art per mail een bevestiging van de opzegging. Tussentijds opzeggen van een blokabonnement is niet mogelijk. Als de blokcursist het mei t/m augustus blok niet wil volgen maar wel ingeschreven wil blijven voor het september t/m december blok dan mailt de cursist dat uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het mei t/m augustus blok naar Yoga Art. (Extra) losse lessen, specials en zwangerschapsyogaabonnementen verlopen automatisch. De cursist blijft bij deze abonnementsvormen wel ingeschreven en behoudt zijn toegang tot het online reserveringssysteem tot Yoga Art een definitieve opzegging per mail ontvangt.

Persoonsgebonden – Alle gekochte lessen in welke vorm ook zijn persoonsgebonden. Het laten deelnemen van iemand anders dan degene op wiens naam de les staat is niet toegestaan. In geval van twijfel hebben Yoga Art en haar docenten het recht om te vragen naar een geldige legitimatie.

Minderjarigen – Wanneer een cursist minderjarig is dan dient de ouder/verzorger akkoord te gaan met de aanmelding en deze is hiermee aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de aanmelding voortvloeien.

Privacy – Yoga Art respecteert de privacy van haar cursisten. Hoe Yoga Art omgaat met uw privacy is volgens de AVG opgenomen in het privacyreglement en het verwerkingsregister. Dit is te raadplegen via de website.

Correspondentie – Correspondentie tussen de cursisten en Yoga Art vindt plaats via email op het bij inschrijving opgegeven mailadres. De cursist is zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat Yoga Art het juiste mailadres heeft, de gegevens in Momoyoga/YogaArt juist zijn en voor het juist instellen van eventuele spamfilters.

Locatie en huisregels – De lessen van Yoga Art worden gegeven in de Yoga Art studio, Wijngaardstraat 48, 3421 SC te Oudewater. Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels die gelden bij Yoga Art.

In verband met Corona wordt er een specifiek Corona-protocol gehanteerd. Dit protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en bevat (huis)regels in het belang van ieders veiligheid en gezondheid. Door deelname aan de yogalessen verbindt de cursist zich aan deze regels en neemt ze in acht.

Het protocol lees je hier.

  • Roken is in de yogastudio niet toegestaan.
  • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd voor les naar de yogastudio. De yogastudio gaat bij aanvang van de les dicht. Toegang is dan niet meer mogelijk. De cursist die te laat verschijnt en daardoor een les mist heeft geen recht deze les in te halen of restitutie te ontvangen.
  • De yogastudio wordt niet met schoenen betreden. De schoenen worden in het halletje gezet. De lessen zijn op blote voeten of antislip sokken.
  • Alle spullen die niet nodig zijn voor het volgen van de les dienen opgeborgen te worden in een plastic zak of tas in de garderobe (jassen, tassen, beurzen, telefoons, sleutels e.d.). Zet mobiele telefoons, tablets o.i.d. uit tijdens de les.
  • Respecteer de rust en stilte van de yogaruimte. Praten voor en/of na de les kan buiten de yogastudio. Zo wordt iemand die behoefte heeft aan rust voor en/of na de les niet gestoord.
  • Eten of drinken is niet toegestaan in de yogaruimte. Met uitzondering van water in een afgesloten flesje of bidon.
  • Draag comfortabele kleding waarin gemakkelijk bewogen kan worden. Neem warme kleding en sokken mee voor de eindontspanning.
  • Luister naar je lichaam en neem een moment rust als je voelt dat je dat nodig hebt.

Klachten – We doen ons uiterste best het de cursist zo goed mogelijk naar de zin te maken bij Yoga Art. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de docent te worden ingediend. Deze zal altijd proberen de klacht op te lossen. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na het ontstaan schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Yoga Art, Vliet 25, 3421 CH  Oudewater. Klachten die niet eerst zijn voorgelegd aan de docent worden niet in behandeling genomen.

Onvoorziene gevallen – In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Yoga Art. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht, en gebruiken, redelijkheid en billijkheid hanterend.

Oudewater, mei 2021